Mu Shuai trả lời Pogba một cách vô nghĩa: Tôi không quan tâm đến những gì anh ấy nói.Pialasport.football

Mu Shuai đã trả lời Pogba một cách vô nghĩa: Tôi không quan tâm đến những gì anh ấy nói [pialasport.football]: Báo cáo thể thao trên trang web này vào ngày 17 tháng 4:trực tiếp bị bắn phá công khai mu shuai,